Inloggen
Winkelmandje

Gratis  verzending vanaf €100,00

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Onderhoud en Levering

Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
 1. Opdrachtgever:
  Natuurlijke persoon of bedrijf;
 2. Opdrachtnemer:
  eSKa Filtertechniek & Diensten
 3. Onderhoudscontract:
  De overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer voor het uitvoeren van onderhoud tijdens de contractperiode volgens overeengekomen interval;
 4. Onderhoud:
  Het verrichten van werkzaamheden aan het ventilatie systeem conform de door de fabrikant van het systeem voorgeschreven richtlijnen;
 5. Onderhoudsbeurt:
  Het verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan het ventilatiesysteem waaronder reiniging van de inwendige componenten van de ventilatie-unit eventueel ook de luchtkanalen.
 6. Storingsbeurt:
  Het opheffen van een storing aan het ventilatiesysteem op afroep door opdrachtgever, niet onderdeel zijnde van het onderhoudscontract;

Artikel 2 – De prijs
 1. De overeengekomen prijs voor het onderhoudscontract en/of de (eenmalige) onderhoudsbeurt en/of de nulbeurt, inclusief voorrijkosten en B.T.W. doch exclusief de kosten voor materialen en onderdelen.
 2. De overeengekomen prijs voor een onderhoudscontract, levering of dienst kan bij het ingaan van een nieuwe contractperiode/ jaar worden gewijzigd.
 3. Opdrachtnemer verplicht zich tijdig en vooraf verstrijken van de contractperiode/ jaar de opdrachtgever in kennis stellen van de prijswijziging, waarbij opdrachtgever het recht behoudt van verlening van het onderhoudscontract, levering of dienst af te zien.

Artikel 3 – Totstandkoming opdracht
 1. De opdracht voor een onderhoudscontract, eenmalige beurt, leveren van producten, het reinigen van de luchtkanalen of dienst komt tot stand nadat opdrachtnemer deze schriftelijk aan de opdrachtgever heeft bevestigd.
 2. Onderdeel van de opdracht is de overeengekomen prijs en onderhoudsinterval.
 3. Na totstandkoming van de opdracht wordt in gezamenlijk overleg met de opdrachtgever een datum bepaald voor uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden, of levering van de producten alsmede een tijdvak.

Artikel 4 –Verplichtingen opdrachtnemer
 1. De opdrachtnemer is gehouden de overeengekomen werkzaamheden als een goed vakman uit te voeren c.q. uit te laten voeren.
 2. De opdrachtnemer c.q. de door opdrachtnemer aangewezen installateur, voert de onderhoudswerkzaamheden uit volgens de richtlijnen van de fabrikant van het ventilatiesysteem.
 3. De opdrachtnemer stelt de opdrachtgever onmiddellijk op de hoogte van geconstateerde gebreken aan het ventilatiesysteem en/of de ventilatiekanalen, dakdoorvoeren, roosters en/of andere zaken die van directe invloed zijn op het functioneren van het systeem.
 4. Na uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden ontvangt de opdrachtgever een factuur van de opdrachtnemer met daarop de gebruikte materialen en eventuele gebreken en de prijs hiervan.
 5. Indien opdrachtnemer niet in staat is de werkzaamheden te verrichten op de overeengekomen datum, wordt dit aan opdrachtgever zo spoedig mogelijk kenbaar gemaakt, uiterlijk 1 dag van te voren (overmacht uitgesloten).
 6. De opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade, voor zover deze hem kan worden toegerekend, tot het maximum bedrag waarvoor hij verzekerd is.

Artikel 5 – Verplichtingen van de opdrachtgever
 1. De opdrachtnemer is verplicht tot het leveren van een goed en degelijk product of dienst
 2. Voor uitvoering van periodiek onderhoud als onderdeel van het onderhoudscontract draagt opdrachtgever zorg voor de instandhouding van het systeem sinds de voorafgaande onderhoudsbeurt
 3. Zodra ingrijpende veranderingen worden geconstateerd door opdrachtnemer, bijvoorbeeld door verbouwing door opdrachtgever, vervallen de verplichtingen van opdrachtnemer ten aanzien van het onderhoudscontract en kan het onderhoudscontract pas weer van toepassing verklaard worden nadat een grote onderhoudsbeurt is verricht.
 4. De opdrachtgever stelt de opdrachtnemer in gelegenheid de werkzaamheden te verrichten en verschaft de aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie en water.
 5. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van opdrachtgever.
 6. De werkzaamheden worden geacht te zijn verricht indien de opdrachtnemer meer dan eenmaal niet in staat is gesteld de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.
 7. Indien en zodra de unit in storing is, wordt dit door opdrachtgever gemeld aan opdrachtgever. Een onderhoudsbeurt kan niet worden uitgevoerd op het moment dat de unit in storing is.
 8. opdrachtgever voert in geen geval zelf wijzigingen en/of reparaties uit aan het systeem. Ventielen mogen uit elkaar gehaald worden maar worden op de juiste afstelling teruggeplaatst om onbalans te voorkomen.
 9. Verhuizing dient uiterlijk 3 maanden voorafgaand aan de verhuizing (of tijdig) bij opdrachtnemer aangemeld te worden.
 10. Schades dienen binnen 24 uur gemeld te worden

Artikel 6 – Betaling
 1. Indien en voor zover vooruitbetaling is overeengekomen zijn de kosten voor het onderhoudscontract opeisbaar op de eerste dag van de contractsperiode.
 2. Voor extra kosten voor materialen en/of onderdelen, benodigd voor het uitvoeren van het onderhoud, wordt aan opdrachtgever een kostenspecificatie verstrekt.
 3. De kosten voor het onderhoudscontract, product of dienst worden binnen dertig dagen na ontvangst van de factuur voldaan of contant voldaan. De kosten voor materialen en/of onderdelen worden binnen dertig dagen na ontvangst van de factuur voldaan. Indien de opdrachtgeer niet tijdig betaalt, wordt hij na één betalingsherinnering, waarin hij wordt gewezen op zijn verzuim indien niet binnen 14 dagen na ontvangst van de herinnering, zonder verdere ingebrekestelling, geacht in gebreke te verkeren.
 4. Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan de opdrachtnemer rente in rekening brengen vanaf de in de betalingsherinnering genoemde uiterste betaaldatum tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek.
 5. De opdrachtnemer is na verloop van de in lid 3 bedoelde termijn van 14 dagen bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering van het aan hem verschuldigde bedrag over te gaan. In dat geval zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 7 – Niet nakoming verplichtingen
 1. De opdrachtgever heeft op de eerste dag na afloop van de contractsperiode recht op restitutie van vooraf betaalde abonnementsgelden, indien en voor zover de opdrachtnemer na voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling op die dag in gebreke is ten aanzien van zijn verplichtingen uit het onderhoudscontract.
 2. Indien één der partijen zijn verplichtingen niet nakomt alsmede bij surseance van betaling is de andere partij gerechtigd om de uitvoering van deze overeenkomst op te schorten.
 3. Indien één der partijen door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend niet in staat is zijn verplichtingen ingevolge van deze overeenkomst na te komen, neemt hij daarover onverwijld contact op met de andere partij.

Artikel 8 – Beëindiging van de overeenkomst
 1. Een opdrachtgever kan de overeenkomst tussentijds opzeggen, maar heeft daarbij geen recht op restitutie van reeds betaalde kosten.
 2. Bij verhuizing van de opdrachtgever stelt opdrachtgever de opdrachtnemer in staat de nieuwe bewoner overname van het contract aan te bieden.

Artikel 9 – slotbepaling
Het Nederlandse recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze algemene voorwaarden zijn gesloten.
Voorpag - PreSubFooter banner
Subfooter - Brand1
Subfooter - Brand2
Subfooter - Brand3
Subfooter - Brand4
Subfooter - Brand5
Subfooter - Brand6

Winkelmandje

Wis filters

Filter

20210119 06:11:13 PC00False0FalseTrue0